6907

ISO/IEC 17020 (B)

 

HOFORS AUTOSERVICE AB

Organisationsnummer 556490-6369

 

Är ackrediterat som kontrollorgan typ B för uppgifter enligt bilaga 2, daterad 2007-11-08. Villkor för ackrediteringen framgår av bilaga 1. /is accredited as inspection body type B for the scope specified in enclosure 2, dated 2007-11-08. The terms of the accreditation are specified in enclosure 1.

 

Kontrollorganet är ackreiterat enligt den internationella standarden ISO/IEC 17020. Ackediteringen innebär att kontrollorganet har bedömts inneha erfoderlig teknisk kompetens inom de områden som defineras i bilaga 2 och tillämpar ett kvalitetsledningssystem som uppfyller ställda drav. Det ackrediterade kontrollorganet ansvarar för resultatet av utförda kontroller och bedömningar samt, i förekommande fall, för val av och tillämpning av arbetsmetoder inom ramen för den meddelade ackrediteringen./This inspection body is accredited in accordance with the resognised International Standard ISO/IEC 17020. This accreditation demonstrates technical competence for a defined scope and the operation of a quality management system that meets specified requirements. The accredited inspection body is responsible for the results of performed inspections and submitted judgements as well as, where applicable, for the selection and application of work methods within the scope of the granted accreditation.

 

Ackeditering gäller tills vidare. Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) genomför regelbundet tillsyn, och vart fjärde år en förnyad bedömning, för att bekräfta att ackrediteringens villkor enligt bilaga 1. daterad 2007-11-08, uppfylls./The accreditation is valid until further notice. The Sweish Board for Accreditation and Conformity Assesssment (SWEDAC) regularly carries out surveillance, and a full rassessment every fourth year, in order to verify that the requirements for accreditation, see enclosure 1 dated 2007-11-08, are continually fulfilled.

 

Detta ackrediteringscertifikat utfärdades 2007-11-08 av/this accreditation certificate was issued

 

Rolf Berg

Tf. Enhetschef enheten för fordon/deputy Magager of the Vehicle Division

 

Beslutet om ackreditering utfärdades med stöd av 15§ i Lagen om teknisk kontroll (1992:1119). SWEDAC är enligt förordningen om teknik kontroll (2005:894) nationellt ackrediteringsorgan ansvarigt för bedömning av kompetensen hos certifieringsorgan, kontrollorgan och laboratorier som ansöker om ackreditering.